ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူရကျိုး(၇)မျိုး……..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဝါတြင္းကာလ နီးလာၿပီျဖစ္လို႔ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ လႉဒါန္းလ်င္ ရရွိနိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို

ေရးသား၍ ဓမၼဒါနျပဳလိုက္ပါတယ္…..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ဝါတြင္းအခါ ကာလမွာ နီးစပ္ရာ သံဃာေတာ္မ်ာ းသီတင္းသုံးရ ာေက်ာင္းတိုက္တို႔မွာ

အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊မိသားစု ျဖင့္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲေသာ္ လည္းေကာင္း…..

ေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လႉဒါန္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ သံဃာေတာ္ မ်ားအား မိမိတို႔၏

ေခၽြးနည္းစာျဖင့္ ဝါဆိုသကၤန္းမ်ား ကပ္လႉဒါန္သည့္အခါ…….

ထိုအလႉကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္ရသလဲ ဆိုတာသိရင္ မိမိတို႔၏ အလႉဒါနအေပၚမွာ ပိုၿပီး

ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရပါတယ္…..ပို၍လည္း အက်ိဳးေပးထက္ သန္ပါတယ္။ ဒါမို႔ေၾကာင့္ ဝါဆို

သကၤန္းေပး လႉဒါန္းရသျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိနိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးတရား မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ သိထားသင့္ ပါတယ္……

သံဃာေတာ္တို႔အား ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ လႉဒါန္းသူတို႔သည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မျပဳခင္ စပ္ၾကား ဘဝသံသရာမွာ

က်င္လည္သမၽွ ဘဝေတြ မွာ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာေတြျဖစ္၍ ေကာင္းက်ိဳးတရား (၇)ပါးကိုရရွိနိုင္ပါတယ္……

(၁) အဝတ္၊ အထည္အတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြကင္းျခင္း ဆိုတဲ့အက်ိဳးတရားကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၂) ႐ုပ္ဆင္း အဂၤါျပည့္စုံညီညာ၍ ေရႊေရာင္အဆင္း ျဖင့္ တင့္တယ္လွပျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၃) ခုႏွစ္ေဆာင္တိုက္ခန္းမွာ မီးမထြန္းဘဲလင္းတဲ့ ပပဝတီမင္းသမီးေလးလို ခႏၶာကိုယ္မွ အေရာင္ လင္းျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား

ကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၄) အသားအေရ ႏုညပ္ေခ်ာေမြ႕ၿပီးေတာ့ သူမတူ ေအာင္ ေခ်ာေမာလွပတင့္တယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳး တရားကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၅) မ်က္ႏွာ အစရွိသည့္ ခႏၶာကိုအဂၤါအစိတ္အပိုင္း တို႔မွာ မွည့္ေျခာက္၊တင္းတိတ္၊ ဝက္ၿခံအစရွိသည္ မ်ား လုံးဝကင္းရွင္းၿပီးေတာ့

ေခတ္ေပၚအလွျပင္ ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ လုံးဝ လိမ္းျခယ္ျခင္းမျပဳရဘဲ နဂိုပင္ကို သဘာဝအလွပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္နိုင္ျခင္း

အက်ိဳးကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၆) ေခတ္ကာလေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အဝတ္အထည္တို႔ကို မိမိတို႔စိတ္ထဲက အခုေပၚေန တဲ့ အဝတ္ထည္းေလး

ဝတ္ခ်င္လိုက္တာလို႔ စိတ္ထဲ ကေတာင္တလိုက္႐ုံေလးနဲ႔ ထိုအဝတ္အထည္တို႔ သည္ မိမိထံသို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က

လက္ေဆာင္ ေပးလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း…..ဝယ္ေပးလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိလက္သို႔ေရာက္ရွိ

လာနိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေကာင္းက်ိဳးတရားတို႔ သည္ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး

ခ်မ္းသာမ်ားသာျဖစ္၏။ ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာမ်ားမဟုတ္ပါ…..

(၇) ဝါဆိုသကၤန္းလႉဒါန္ဖူးသူ အလႉရွင္သည္ ဘဝ သံသရာတစ္ေကြ႕မွာ အကယ္၍မ်ား ဘုရားတစ္ဆူဆူျ ဖင့္ကံအားေလ်ာ္စြာ

ေတြ႕ၾကဳံဖူးေမၽွာ္ခြင့္ရသည္ ရွိေသာ္ ထိုဘုရားရွင္သည္ ဝါဆိုသကၤန္း လႉဒါန္းဖူးခဲ့ ေသာ ေကာင္းမႈရွင္ကို (ဧဟိ ဘိကၡဳ)ေခၚ

လိုက္႐ုံျဖင့္…..ခႏၶာကိုယ္မွာ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အဝတ္တို႔သည္ သူ႔ အလိုလို ေပ်ာက္ကြယ္၍ ရဟန္းအသြင္ျဖစ္ကာ

ဧဟိဘိကၡဳ ရဟႏၲာႀကီးျ ဖစ္ရျခင္းဆိုတဲ့ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာ အက်ိဳးကိုရရွိနိုင္ပါတယ္….

ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လႉဒါန္းျခင္ ကုသိုလ္သည္ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေလာကီးေကာင္း က်ိဳးခ်မ္းသာ ၊ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဳး

ခ်မ္းသာ အျဖာျဖာတို႔ကို ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ လို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္တို႔သည္…..

ဝါတြင္းကာလ၌ မိမိတို႔ စြမ္းနိုင္သေလာက္ နီးစပ္ရာ သံဃာေတာ္တို႔ အား ဝါဆိုသကၤန္းအလႉကို တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ

မိသားစုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲျဖင့္ျဖစ္ေစ လႉဒါန္းၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းႏွိုူေဆာ္ရင္း ဤဓမၼစာစုေလးကို အဆုံးသက္လိုက္ပါတယ္….

ေဆာင္ပုဒ္

စိုးရိမ္မဲ့ကင္း၊ ေရႊဆင္း႐ုပ္တူ၊ ကိုယ္မူေရာင္ထြက္၊ ႏုညပ္အသားေရ၊ မေပညစ္ေၾကး၊ ႀကံေတြးေတာင္းတအဝတ္ရရွိ၊

ဧဟိဘိကၡဳ ၊ ေခၚျပဳရဟန္း ၊ ကၽြတ္တန္းဝင္ရ၊ က်ိဳးသတၱ(ခုႏွစ္ဝ)၊ မွတ္ၾကစီဝရံ။ ။

မွတ္ခ်က္# ကာလအေလ်ာက္ ဝါဆိုသကၤန္းလႉဒါန္း ရက်ိဳးဟု ေရးဖြဲ႕ထားေသာ္လည္း ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ ကာလမွာ

သံဃာေတာ္တို႔အား သကၤန္းလႉလႉအထက္ ေဖာ္ျပပါ ေကာင္းက်ိဳး(၇)မ်ိဳးကို ရရွိသည္ဟု ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားမွတ္ပါေလ…..

(ေအာင္ေမာ္စံဆရာေတာ္)

Unicode

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဝါတွင်းကာလ နီးလာပြီဖြစ်လို့ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် လှူဒါန်းလျင် ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးတွေကို

ရေးသား၍ ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်…..

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဝါတွင်းအခါ ကာလမှာ နီးစပ်ရာ သံဃာတော်မျာ းသီတင်းသုံးရ ာကျောင်းတိုက်တို့မှာ

အဖွဲ့အစည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊မိသားစု ဖြင့်လည်းကောင်း၊တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲသော် လည်းကောင်း…..

ကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာတော်များအား ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူဒါန်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ထိုသို့ သံဃာတော် များအား မိမိတို့၏

ချွေးနည်းစာဖြင့် ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လှူဒါန်သည့်အခါ…….

ထိုအလှူကို အကြောင်းပြု၍ ကောင်းကျိုးတွေ ဘယ်လောက်ရသလဲ ဆိုတာသိရင် မိမိတို့၏ အလှူဒါနအပေါ်မှာ ပိုပြီး

တော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်…..ပို၍လည်း အကျိုးပေးထက် သန်ပါတယ်။ ဒါမို့ကြောင့် ဝါဆို

သင်္ကန်းပေး လှူဒါန်းရသဖြင့် မိမိတို့ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးတရား များကို တစ်ခုချင်းစီ သိထားသင့် ပါတယ်……

သံဃာတော်တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် လှူဒါန်းသူတို့သည် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်မပြုခင် စပ်ကြား ဘဝသံသရာမှာ

ကျင်လည်သမျှ ဘဝတွေ မှာ လူချမ်းသာ၊ နတ်ချမ်းသာတွေဖြစ်၍ ကောင်းကျိုးတရား (၇)ပါးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်……

(၁) အဝတ်၊ အထည်အတွက် စိုးရိမ်မှုတွေကင်းခြင်း ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။

(၂) ရုပ်ဆင်း အင်္ဂါပြည့်စုံညီညာ၍ ရွှေရောင်အဆင်း ဖြင့် တင့်တယ်လှပခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။

(၃) ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမှာ မီးမထွန်းဘဲလင်းတဲ့ ပပဝတီမင်းသမီးလေးလို ခန္ဓာကိုယ်မှ အရောင် လင်းခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရား

ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။

(၄) အသားအရေ နုညပ်ချောမွေ့ပြီးတော့ သူမတူ အောင် ချောမောလှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုး တရားကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။

(၅) မျက်နှာ အစရှိသည့် ခန္ဓာကိုအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တို့မှာ မှည့်ခြောက်၊တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံအစရှိသည် များ လုံးဝကင်းရှင်းပြီးတော့

ခေတ်ပေါ်အလှပြင် ပစ္စည်းတို့ဖြင့် လုံးဝ လိမ်းခြယ်ခြင်းမပြုရဘဲ နဂိုပင်ကို သဘာဝအလှပိုင်ရှင်များဖြစ်နိုင်ခြင်း

အကျိုးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။

(၆) ခေတ်ကာလလျောက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အဝတ်အထည်တို့ကို မိမိတို့စိတ်ထဲက အခုပေါ်နေ တဲ့ အဝတ်ထည်းလေး

ဝတ်ချင်လိုက်တာလို့ စိတ်ထဲ ကတောင်တလိုက်ရုံလေးနဲ့ ထိုအဝတ်အထည်တို့ သည် မိမိထံသို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်က

လက်ဆောင် ပေးလို့သော်လည်းကောင်း…..ဝယ်ပေးလို့သော်လည်းကောင်း၊ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် မိမိလက်သို့ရောက်ရှိ

လာနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါဖော်ပြခဲ့သည့် ကောင်းကျိုးတရားတို့ သည် လောကီကောင်းကျိုး

ချမ်းသာများသာဖြစ်၏။ လောကုတ္တရာကောင်းကျိူးချမ်းသာများမဟုတ်ပါ…..

(၇) ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်ဖူးသူ အလှူရှင်သည် ဘဝ သံသရာတစ်ကွေ့မှာ အကယ်၍များ ဘုရားတစ်ဆူဆူြ ဖင့်ကံအားလျော်စွာ

တွေ့ကြုံဖူးမျှော်ခွင့်ရသည် ရှိသော် ထိုဘုရားရှင်သည် ဝါဆိုသင်္ကန်း လှူဒါန်းဖူးခဲ့ သော ကောင်းမှုရှင်ကို (ဧဟိ ဘိက္ခု)ခေါ်

လိုက်ရုံဖြင့်…..ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အဝတ်တို့သည် သူ့ အလိုလို ပျောက်ကွယ်၍ ရဟန်းအသွင်ဖြစ်ကာ

ဧဟိဘိက္ခု ရဟန္တာကြီးြ ဖစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ ချမ်းသာ အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်….

ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူဒါန်းခြင် ကုသိုလ်သည် အထက်ပါဖော်ပြခဲ့သည့် လောကီးကောင်း ကျိုးချမ်းသာ ၊လောကုတ္တရာကောင်းကျိုး

ချမ်းသာ အဖြာဖြာတို့ကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ် လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့သည်…..

ဝါတွင်းကာလ၌ မိမိတို့ စွမ်းနိုင်သလောက် နီးစပ်ရာ သံဃာတော်တို့ အား ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှူကို တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ

မိသားစုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲဖြင့်ဖြစ်စေ လှူဒါန်းကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုူဆော်ရင်း ဤဓမ္မစာစုလေးကို အဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်….

ဆောင်ပုဒ်

စိုးရိမ်မဲ့ကင်း၊ ရွှေဆင်းရုပ်တူ၊ ကိုယ်မူရောင်ထွက်၊ နုညပ်အသားရေ၊ မပေညစ်ကြေး၊ ကြံတွေးတောင်းတအဝတ်ရရှိ၊

ဧဟိဘိက္ခု ၊ ခေါ်ပြုရဟန်း ၊ ကျွတ်တန်းဝင်ရ၊ ကျိုးသတ္တ(ခုနှစ်ဝ)၊ မှတ်ကြစီဝရံ။ ။

မှတ်ချက်# ကာလအလျောက် ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်း ရကျိုးဟု ရေးဖွဲ့ထားသော်လည်း ဘယ်အချိန် ဘယ် ကာလမှာ

သံဃာတော်တို့အား သင်္ကန်းလှူလှူအထက် ဖော်ပြပါ ကောင်းကျိုး(၇)မျိုးကို ရရှိသည်ဟု ဓမ္မ မိတ်ဆွေများမှတ်ပါလေ…..

(အောင်မော်စံဆရာတော်)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*